KHDK products

Terms & Conditions

Obchodní podmínky pro e-shop 

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti  vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní  podmínky“). 

1 Definice 

1.1 V těchto Obchodních podmínkách. 

1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti  Internet prostřednictvím internetové adresy www.khdkelectronics.com, jejíž hlavní  funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem; 

1.1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského  zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím  prostřednictvím E-shopu; 

1.1.3 „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací  příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu,  zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží; 

1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném  znění; 

1.1.5 „Provozovatel“ znamená společnost Distortion INC s.r.o., IČ: 09849831, se sídlem Rybná  716/24, 110 00 Praha 1; 

1.1.6 „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo  vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci; 

1.1.7 „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to  vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a  Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu; 

1.1.8 „Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti  nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s 

Provozovatelem nebo s ním jinak jedná; 

1.1.9 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop; 

1.1.10 „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena  Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových  údajů; 

1.1.11 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci; 

2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy 

2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle  nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči. 

2.2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že: 

2.2.1 V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za  celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak. 

2.2.2 Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu  uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně  náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy  a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné 

odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti  se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel. 

2.2.3 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a  jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za  navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou  poštovní cestou. 

2.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán  na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán  před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí, že: 

2.4.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní  smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem  Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne  převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli  (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. 

2.4.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu U Letenského Sadu  6, 170 00 Praha 7. 

2.4.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k  odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese  provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude  Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty. 

2.4.4 Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy: 

a o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil  spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

b o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na  vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

c o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž  cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, 

d o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 

e o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně  smíseno s jiným zbožím, 

f o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však  neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než  vyžádaných náhradních dílů,

g o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických  důvodů jej není možné vrátit, 

h o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil  jejich původní obal, 

i o dodávce novin, periodik nebo časopisů, 

j o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění  poskytuje v určeném termínu, 

k uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo 

l o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s  předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od  smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě  nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

2.4.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy,  jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo. 

2.4.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého  bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to  naplněny zákonné důvody. 

2.4.7 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli  poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení  Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na  uvedení Zboží do původního stavu. 

2.4.8 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních  podmínek. 

2.5 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto  zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi  daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.6 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě  stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka  Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy pavla@khdkelectronics.com. Lze se  obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce  vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených  příslušnými právními předpisy. 

3 Proces uzavření Smlouvy 

3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením  označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z  přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, náklady na dopravu a případně nákladů  na navrácení Zboží, pokud toto nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní  přepravou. 

3.2 Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednávané Zboží do Nákupního košíku E-shopu  kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku" na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným  významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o: 

3.2.1 objednávaném Zboží; 

3.2.2 způsobu úhrady kupní ceny; 

3.2.3 způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech  spojených s takovým dodáním / doručením, 

dále též jen "Objednávka". 

3.3 Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její  obsah a údaje, které do ní vyplnil. 

3.4 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce  vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo,  identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel  bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané 

údaje kontrolovat. 

3.5 Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit  objednávku" nebo „Odeslat objednávku" nebo na tlačítko s obdobným významem. 

3.6 Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí e mailem na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. 

3.7 Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky. 

3.8 Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí  Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 3.6 těchto  obchodních podmínek. 

3.9 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní  smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám,  přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

3.10 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní  a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732  odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. 

4 Kupní smlouva 

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení: 

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo  nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit  Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském  prostředí E-shopu. 

4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy  odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní  smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím  objednané Zboží nemůže dodat.

4.1.3 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského  zákoníku se tímto vylučuje. 

4.1.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného  zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském prostředí Portálu. 

4.1.5 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění  Provozovateli. 

4.1.6 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové  platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u  dané platby v uživatelském prostředí E-shopu. 

4.1.7 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem. 

4.1.8 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna  momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele. 

4.1.9 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze  vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak. 

4.1.10 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí  Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní  ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele. 

4.1.11 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až  do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem. 

4.1.12 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní  smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou  pouze orientační. 

4.1.13 Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a  to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí  E-shopu.

4.1.14 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi  Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku  Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva  bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím  Provozovateli vrátit i poskytnutý dar. 

4.1.15 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného  Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto  uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele. 

4.1.16 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u  Provozovatele na adrese jeho provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje  okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží. 

4.1.17 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité,  kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží. 

4.1.18 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy.  přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží  Uživatelem. 

4.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází  na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem předání daného zboží prvnímu  přepravci. 

5 Uživatelský účet 

5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet. 

5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje. 

5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při  objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského  účtu. 

5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do 

Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení.  Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo  Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V  případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen  sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne  Uživateli nové přístupové údaje. 

5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského  zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu  oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu  Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek  odmítnout ve lhůtě 7 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení  změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení  dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou  zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 7 dní, o které smluvní  strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného  dodavatele. 

6 Reklamační řád 

6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad. 

6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad,  pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze  součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné,  má právo odstoupit od Kupní smlouvy. 

6.3 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě  odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po  opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní  smlouvy odstoupit. 

6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového  Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat

přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu  Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit,  jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání  nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže. 

6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží  věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil. 

6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené  jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla  nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo  opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy  Zboží. 

6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného  plnění v záruční době. 

6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list.  Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o  zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list  musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele. 

6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u  kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož  sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro  Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele. 

6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného  odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel  se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná  práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. 

6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré  podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady  dodány.

6.12 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve  Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží. 

6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo  neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj.  zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry  parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží. 

7 Ochrana osobních údajů 

7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje.  Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby  byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím. 

7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních  údajů zde: __________ 

8 Užívání E-shopu 

8.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem  předvídaným těmito Obchodními podmínkami. 

8.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské  rozhraní. 

8.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu  nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně  Provozovatele nebo třetí osoby. 

8.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České  republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo  třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu. 

8.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a  účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

9 Prohlášení Provozovatele 

9.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám. 

9.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše  hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí  mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za  skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku. 

9.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo  mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v  technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým  popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele. 

9.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském  rozhraní E-shopu v sekci Contact Us. 

10 Zpětný odběr elektrospotřebičů 

10.1 S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38 zákona č. 185/2001  Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  tímto Provozovatel informuje Uživatele, že umožňuje Uživatelům bezplatně odevzdat starý  spotřebič k likvidaci u Provozovatele, a to na adrese U Letenského Sadu 6, 170 00 Praha 7. 

11 Elektronická evidence tržeb 

11.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň  je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku  pak nejpozději do 48 hodin. 

11.2 Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb,  obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu.  Kupující s tímto souhlasí.

11.3 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách:  http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky 

12 Rozhodné právo 

12.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky,  zejména Občanským zákoníkem. 

13 Účinnost 

13.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1.1.2020.